עיכוב הליכים בפירוק

כאשר מוגשת לבית המשפט בקשה לפירוק חברה וזו עומדת בכל תנאי החוק, יורה בית המשפט על עיכוב הליכים. צעד זה משמעותו כי כל הליך משפטי, לרבות הליכי הוצל”פ אשר ננקטו נגד החברה עד כה, מעוכבים ולא ניתן יהיה לנקוט בהליכים חדשים נגד החברה.

הליך פירוק חברה כולל מספר שלבים, כאשר הוא נפתח בהגשת בקשה לבית המשפט. אם זו מאושרת, יינתן צו פירוק וימונה מפרק לחברה (מפרק זמני ולאחר מכן מפרק קבוע) אשר ידאג למימוש נכסי החברה לצורך סילוק חובותיה. מרגע מתן צו הפירוק או מינוי מפרק זמני לחברה, ישנו עיכוב הליכים. פירוש הדבר הוא כי מעתה, לא ניתן יהיה להמשיך בכל הליך משפטי אשר נפתח עד כה כנגד החברה ולא ניתן יהיה לפתוח בכל הליך חדש כנגדה, אלא ברשותו של בית המשפט.

ויודגש, מדובר בכל סוגי ההליכים, לרבות הליכי הוצאה לפועל, כאשר עיכוב ההליכים מתייחס לכלל הנושים, אשר לא יוכלו לדרוש מן החברה לאכוף את חיוביה כלפיהם או לדרוש את פרעון החוב בשום צורה. לעניין זה חשוב לציין, כי עיכוב ההליכים מתייחס אך ורק לחברה עצמה שהנה אישיות משפטית נפרדת. על כן, אין כל מניעה להמשיך בהליכים כנגד בעלי החברה, או כל גורם אחר הנוגע לה. לאחר שהורה בית המשפט על עיכוב ההליכים, ימשיך הליך הפירוק על שלביו השונים, כאשר החלק המרכזי הנו מינוי מפרק אשר ידאג לכינוס נכסי החברה, מימושם ופרעון חובות החברה.

דילוג לתוכן