נוסף על אלה, ישנם שני תחומים שהם מהותיים להגדרת יחסי העבודה ואשר שכירים רבים אינם מודעים למשמעות ההגנה שהם מעניקים להם מול המעסיק – איסור הוצאת לשון הרע והליך שימוע לפני פיטורים.

וכך, ביקורת שלילית על עובד שכיר מצד המעסיק עלולה, בתנאים מסוימים, להיחשב כהוצאת לשון הרע, המזכה את העובד בהגנה משפטית ובפיצויים. גם להליך השימוע לפני פיטורים חשיבות רבה – במידה שניתנו לעובד הזמן והתנאים הדרושים לו, הליך השימוע עשוי להוות נקודת מפנה בהחלטת הפיטורים, לשנות אותה או את מרכיביה, לעתים אף להפוך אותה לגמרי או לכל הפחות לספק לעובד פיצוי הוגן בשל פיטוריו.

ישנם שני תנאים המגדירים מהי התבטאות פוגענית הנחשבת כלשון הרע. האחד, הוא שהתבטאות פוגענית יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות, והתנאי השני הוא פרסום

מהי הוצאת לשון הרע?

על פי חוק איסור לשון הרע, תשכ”ה-1965, לשון הרע היא פרסום של התבטאות פוגענית אשר עלולה לבזות או להשפיל אדם בעיני הבריות ולפגוע במשרתו, במשלח ידו ובמקצועו ומתוך כך בשמו הטוב ובהכנסותיו. הוצאת לשון הרע יכולה להתרחש בכל מקום ועל ידי כל אדם, לרבות המעסיק במקום העבודה.

ישנם שני תנאים המגדירים מהי התבטאות פוגענית הנחשבת כלשון הרע. האחד, הוא שהתבטאות פוגענית יכולה לבוא לידי ביטוי בצורות שונות – כגון אמירה מילולית כלשהי בעל פה או בכתב, ציור, צילום וכל ביטוי וויזואלי אחר, וכן ביטוי צלילי – למשל, צעקות, קולות מבזים וכיו”ב. התנאי השני הוא פרסום. פירוש של דבר הוא, שכדי המעשה יחשב כלשון הרע, יש להראות כי ההתבטאות  הפוגענית נאמרה בפני אדם אחד נוסף לפחות מלבד הנפגע.

ההגנה הראשונה היא הגנת אמת הפרסום. הגנה זו מסירה את עילת התביעה בגין לשון הרע על התבטאות פוגענית כאשר מה שפורסם או נאמר בה שהוא אמת, ויש בו עניין לציבור. ההגנה השנייה היא הגנת תום הלב

מהן ההגנות הניתנות בפני האשמה בלשון הרע?

על פי נוסח החוק והפסיקה שבאה בעקבותיו, כל אמירה בלתי נעימה, הנאמרת ברבים על ידי אדם אחד כלפי אדם אחר, יכולה להיחשב על פניו כהוצאת לשון הרע. ואולם, החוק כולל גם הגנות אשר בהתקיימן, לא נוצרת עילה לתביעה.

ההגנה הראשונה היא הגנת אמת הפרסום. הגנה זו מסירה את עילת התביעה בגין לשון הרע על התבטאות פוגענית כאשר מה שפורסם או נאמר בה שהוא אמת, ויש בו עניין לציבור. ההגנה השנייה היא הגנת תום הלב. הגנה זו כוללת שורה של מקרים המפורטים בחוק, אשר בהם נקבע מראש כי לא יוכלו לשמש עילה ללשון הרע. בין המקרים המהווים הגנת תום לב נכללת גם הבעת דעה על התנהגותו של אדם מכוח דין או מכוח חוזה שהוא חתום עליו, כמו חוזה עבודה.

כאשר מדובר בהתבטאות פוגענית של המעסיק הנוגעת לחייו האישים של העובד, למשל, התייחסות למוצאו, למינו או לנטייתו המינית וכד’, ברור כי אין המדובר בביקורת מקצועית והדבר יכול להיחשב להוצאת לשון הרע

מתי העברת ביקורת שלילית על עובד עלולה להיחשב כהוצאת לשון הרע?

במסגרת יחסי העבודה, נדרש המעסיק, מטבע הדברים, להעביר מדי פעם ביקורת על עובדיו. כאשר מדובר בביקורת שלילית, העובד עלול להיפגע מאוד מן הדברים. אך כל עוד מדובר בביקורת עניינית, המתייחסת למילוי תפקידו של העובד ולכישוריו המקצועיים, אין בדבר הוצאת לשון הרע, אף אם העובד נפגע מהאמירה ואף אם היא נאמרה בפני אנשים נוספים.

יחד עם זאת, כאשר מדובר בהתבטאות פוגענית הנוגעת לחייו האישים של העובד, למשל, התייחסות למוצאו, למינו או לנטייתו המינית, מקום מגוריו, טעמו האישי וכד’, ברור כי אין המדובר בביקורת מקצועית והדבר יכול להיחשב להוצאת לשון הרע.

לדוגמה, מעסיק או מנהל שיעבירו ביקורת שלילית ופוגענית על אשה בשל אימהותה או על אדם כהה עור בשל שייכותו האתנית או שכונת המגורים שלו, בהחלט ייתכן שהדבר יהווה עילה לתביעת לשון הרע, בייחוד אם אלה פוגעים במעמדו של הנפגע במקום העבודה ו/או בשכרו.

חוק איסור לשון הרע כולל אפשרות לקבלת פיצוי ללא הוכחת הנזק ושיעורו. פיצוי זה עומד על סך של עד 75,000 שקלים.

מהם הפיצויים הנפסקים לטובת עובד שסבל מלשון הרע מצד מעסיקו?

כאשר עובד נפגע מהוצאת לשון הרע בעבודה, עומדת לו הזכות להגיש תביעה נגד המעסיק, במסגרתה הוא זכאי פיצוי כספי בגין הנזק שנגרם לו בשל ההתבטאות הפוגענית.

הוכחת הנזק הכספי והאחר הנגרמים כתוצאה מלשון הרע היא עניין מורכב, היות שהנזק המרכזי שנגרם לנפגע בדרך כלל הוא פגיעה בשמו הטוב, במוניטין ובכבוד האדם שלו. אלו הם נזקים שקשה לכמת אותם מבחינה כספית. זו גם הסיבה לכך שחוק איסור לשון הרע כולל אפשרות לקבלת פיצוי ללא הוכחת הנזק ושיעורו. פיצוי זה עומד על סך של עד 75,000 שקל, והוא ניתן בכל מקרה שבו הוצאת לשון הרע עצמה הוכחה, גם ללא הוכחת הנזק שהיא גרמה. החוק אף מבטיח תשלום פיצוי בסכום כפול מזה, אם ניתן להוכיח כי הוצאת לשון הרע נעשתה בזדון ובמטרה לפגוע בעובד.

במקרים בהם נגרם לנפגע נזק כלכלי ברור כתוצאה מההתבטאות הפוגענית של המעביד – למשל, פיטורים, עצירת קידום, הורדה בשכר או בשעות עבודה ועוד – הוא יכול כמובן לתבוע פיצוי על נזק ישיר זה, לפי כמותו, בנוסף לפיצוי הניתן על הוצאת לשון הרע עצמה והפגיעה בכבודו ובשמו הטוב.

על המעסיק לתת לעובד התראה סבירה על קיום השימוע ולשקול בפתיחות וברצינות את טענות העובד כנגד הפיטורים.

מהי חשיבותו של הליך השימוע לפני פיטורים?

דיני העבודה קובעים, כי לא ניתן לפטר עובד מבלי שנערך לו הליך שימוע. במסגרת הליך השימוע, על המעסיק להסביר לעובד מדוע הוא מבקש לפטרו ולתת לעובד הזדמנות נאותה להשמיע טענות נגד הפיטורים ונסיבותיהם. כמו כן, על המעסיק לתת לעובד התראה סבירה על קיום השימוע ולשקול בפתיחות וברצינות את טענות העובד כנגד הפיטורים.

אין די בטענות כלליות כנגד תפקודו של העובד. על המעסיק להצביע על אירועים ספציפיים שהתרחשו, שבגינם הוחלט על הפיטורים, כדי לאפשר לעובד התייחסות קונקרטית לנימוקים השונים

מהי התראה סבירה להליך שימוע לפני פיטורים?

המעסיק מחויב לתת לעובד התראה סבירה על קיום השימוע וכן להעביר לו מראש את כל הנימוקים לפיטוריו, מגובים במסמכים. זאת, כדי לאפשר לעובד שהות מספיקה להתכונן לשימוע ולהעלות טענות רלוונטיות שיכולות למנוע את פיטוריו או לשנות את ההחלטה בצורה כזו או אחרת.

לעניין זה יצוין, כי אין די בטענות כלליות כנגד תפקודו של העובד. על המעסיק להצביע על אירועים ספציפיים שהתרחשו, שבגינם הוחלט על הפיטורים, כדי לאפשר לעובד התייחסות קונקרטית לנימוקים השונים.

עוד חשוב לציין, כי העובד רשאי להיות מיוצג בהליך השימוע על ידי עורך דין, קרוב משפחה, חבר או כל אדם אחר מטעמו.

העובד יכול לטעון, כי מצבו המשפחתי, הבריאותי או גילו, כמו גם הוותק בעבודה או קירבה לגיל הפנסיה, מעמידים לו זכות לבקש לעצור את הפיטורים.

מה יכול לטעון העובד בעת הליך שימוע לפני פיטורים?

העובד יכול לטעון ישירות כנגד העילה לפיטורים, להראות כי הדברים לא היו כפי שהמעסיק רואה אותם ואולי אף לבטל את רוע הגזרה. הדבר קורה, למשל, בחברות שבהן כמה דרגות ניהול, והשימוע הוא אחד האמצעים של עובד לפנות לערכאות גבוהות יותר ולטעון כנגד החלטת פיטורים שהגיעה מערכאת ניהול נמוכה יותר.

עוד יכול העובד לטעון כי מצבו המשפחתי, הבריאותי או גילו, כמו גם הוותק בעבודה או קירבה לגיל הפנסיה, מעמידים לו זכות לבקש לעצור את הפיטורים. גם טענות בדבר לשון הרע, שהובילה לאירועים שגרמו לפיטורים, יכולות להיות מועלות על ידי העובד במהלך השימוע.

חלק מעובדי טבע המבוגרים, למשל, העומדים לפני גיל הפנסיה, או, נשים בהיריון, עשויים לבקש מטבע להעבירם לעבודה במפעל אחר במקום המפעל שנסגר, ולאפשר להם לשמור על רצף הזכויות שלהם.

על המעסיק לנמק בעת השימוע את הסיבות בגינן הוא שוקל לפטר את העובד. לאחר מכן, עליו לאפשר לעובד לדבר ולתת לו הזדמנות נאותה להשיב לטענות הללו, כדי לנסות ולמנוע את פיטוריו.

על מי מוטלת האחריות לנהל את השימוע כדין?

מלבד מתן התראה מספקת לקיום השימוע, אשר תאפשר לעובד להתכונן כהלכה לקראתו, על המעסיק לנהל את השימוע עצמו על פי חוק. פירוש הדבר, כי על המעסיק לנמק בעת השימוע את הסיבות בגינן הוא שוקל לפטר את העובד. לאחר מכן, עליו לאפשר לעובד לדבר ולתת לו הזדמנות נאותה להשיב לטענות הללו, כדי לנסות ולמנוע את פיטוריו. לעניין זה יודגש, כי על המעסיק להיות קשוב לדברי העובד ולשקול את טיעוניו בראש פתוח ולא להגיע אל השימוע עם החלטה סופית בדבר פיטורים. רק כך מתקיים הליך שימוע תקין, אשר לא נעשה למראית עין בלבד, אלא מעניק לעובד הזדמנות אמיתית למנוע את פיטוריו.

על המעסיק לתעד את הליך השימוע כולו, כולל ההחלטה הסופית, ולהעמיד את התיעוד לרשות העובד, כך, שאם יעלה הצורך, הוא יוכל לשמש כראייה בבית הדין לעבודה, אם וכאשר יגיעו הדברים לכך.

מהו העונש המוטל על הפרת חובת השימוע מצד המעביד?

הפרת חובת השימוע, על כל אחד מהיבטיה, כפי שפורטו לעיל, מקנה לעובד זכות לפיצוי כספי. הפיצוי ניתן לעובד עבור הפסד השתכרות אשר ייתכן שהיה נמנע לו ניתנה לו הזדמנות למנוע את פיטוריו במסגרת הליך השימוע.

לסיכום, הגנות לשון הרע ושימוע לפני פיטורים אינן “אות מתה” בספר החוקים. עם ליווי משפטי נכון, יכולים עובדים שכירים לקבל הגנות אלו במערך הכוחות הלא שוויוני שקיים בינם לבין המעסיק.